7226 SAYILI KANUN İLE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU CEZASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

03
Nis2020

7226 SAYILI KANUN İLE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU CEZASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

7226 sayılı Torba Kanun’un 49. maddesi ile 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

(2) Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez.

3) Bu madde uyarınca infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

(4) Bu madde uyarınca verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilir.

(5) Bu madde uyarınca verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü uygulanır.

(6) Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.””

Bu düzenleme kapsamına, “Karşılıksız Çek Keşide Etme” suçunu 24.03.2020 tarihine kadar işlemiş ve bu sebeple mahkûm olmuş olanlar girmektedir. Madde lafzından sadece hükümlü olanların faydanalabileceği anlaşılmaktadır. Mahkumler yönünden ise herhangi bir açıklama bulunmadığından, henüz için bu kısım yönünden boşluklar bulunmaktadır.

Söz konusu madde ile 24.03.2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek keşide etmek suçlarından dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, 26.03.2020 tarihi itibariyle durdurulmuştur. Dolayısıyla, yalnızca ilgili suçtan ötürü ceza evinde bulunan mahkumlar 26.03.2020 tarihi itibariyle herhangi bir ödeme veya ödeme taahhüdü alınmaksızın tahliye edilmiştir.

Ancak düzenleme uyarınca, tahliye tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenmeyen çek bedelinin %10’unun alacaklıya ödenmesi gerekmektedir. Kalan %90’lık kısım ise üç aylık süre bitiminden sonra ikişer ay arayla on beş eşit taksit halinde alacaklıya ödenecektir. Ödenerek çek bedelinin tamamlanması halinde, hüküm veren Mahkeme tarafından ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir.

Taksit ödemelerinde temerrüde düşülmesi halinde “ilk defa” olması durumunda, bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecektir.  Bu nedenle burada bir defaya mahsus olmak üzere bir istisna tanınmıştır. Ancak bir defalık istisna haricinde, borçlunun (hükümlünün) geriye kalan taksitlerden birini daha ödememesi halinde alacaklının şikayeti üzerine Mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir. Şikayet, hükmü veren İcra Ceza Mahkemesi tarafından incelenecektir.

Ayrıca, hükümlünün tahliye olduğu tarihten itibaren 3 ay içerisinde ödenmeyen çek bedelinin %10’unun da ödenmemesi halinde alacaklının şikayeti ile hükmün infazının devam edileceği de düzenlenmiştir.

Madde hükmünde, alacaklının şikayeti olarak düzenlenmiş bulunduğundan 3 ay içerisinde %10’luk kısmın ödenmesi ve geri kalan taksitlerin ödenmesi hükmü veren İcra Ceza Mahkemesi tarafından re’sen incelenemeyecektir. Alacaklının şikayet etmediği durumlarda hükmün infazının devamı mümkün olamayacaktır.

Bunlar dışında, ilgili düzenleme ile birlikte, hükmün infazının durdurulduğu zaman zarfında ceza zamanaşımının işlemeyeceği de düzenlenmiştir.

İnfazı durdurulan kişi hakkında ilgili Mahkeme tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebileceği düzenlenmiştir. Buna göre; infazı durdurulan kişi hakkında CMK Madde 109/3 (a) bendinde yer alan “yurt dışına çıkış yasağı” kararı verilebilir. Madde lafzından anlaşılacağı üzere işbu tedbirin getirilmesi zorunlu olmayıp takdir mahkemeye bırakılmıştır

Bütün işlemlerin yerine getirilmesi için hükmü veren İcra Ceza Mahkemesi görevli ve yetkilidir.

Verilecek kararlara karşı itiraz kanun yolu açık olup bu itiraz İcra ve İflas Kanunu’nun 353/1. maddesinde düzenlenen usule göre inceleneceği düzenlenmiştir. İcra ve İflas Kanunu’nun 353/1. Maddesine göre; ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. Mahkeme itirazı incelemesi için dosyayı o yerde icra mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde İcra Mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde Asliye Ceza Mahkemesine, İcra Mahkemesi hâkimi ile Asliye Ceza Mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın Asliye Ceza Mahkemesine gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.

Uyarı!


Dolandırıcılar tarafından Atalan Hukuk Bürosu adıyla, aranarak para tahsilatı yapılmak istendiği öğrenilmiştir. Büromuz tarafından aranılarak para tahsilatı işlemi yapılmadığını ve arayan bu şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini bilgisini kamuoyunun dikkatlerine önemle sunarız.

This will close in 10 seconds