Kategori: BORÇLAR HUKUKU

TAHLİYE TAAHHÜDÜ
Tahliye taahhütnamesi, kısaca, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına dair sunduğu irade beyanı olup TBK’nın 352nci maddesi kapsamında kiracıdan kaynaklı kira sözleşmesinin sona erdirilmesi halidir. Nitekim Türk Borçlar Kanunun 352. [...]
Read More
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ
Kullanım ödüncü ve tüketim ödüncü olmak üzere iki türü vardır. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) 6098 sayılı Borçlar Kanununun 379. cu maddesi, ödünç sözleşmesini, “ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak kullanılmasını ödünç [...]
Read More
KİRA UYARLAMA ve KİRA TESPİT DAVALARI
Kira uyarlama ve tespit davaları birbirinden farklı iki dava türü olup aşağıdaki yazımızda bu konuya değinilecektir. Öncelikle her iki davanın içeriği, şartları ayrıntılı şekilde anlatılacak ve akabinde iki dava türü [...]
Read More
KİRALANAN ÜZERİNDEKİ “OLAĞAN” HASARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun 301. Maddesi hükmü uyarınca, kiralayan kiralananı sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli halde teslim etmekle yükümlü tutulmuş ve bunun aksine bir düzenlemeye gidilemeyeceği belirtilmiştir. Devamı maddelerinde, kiralayanın [...]
Read More
BELEDİYE TAŞINMAZLARININ KİRALANMASI VE TAHLİYESİ
Belediyenin mülkiyetinde bulunan, kullanım, yönetim hakkı Belediyeye tarafından belirlenen taşınmazlar, kamu hukukuna tabi olmaları dolayısıyla kamu malıdırlar. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 3. Maddesi;  Kamu geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan [...]
Read More
İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE GÜNCEL DURUM
Mevcut 6098 sayılı Borçlar Kanunumuz 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bazı düzenlemeleri aynı tarihte uygulamaya girmemiştir. Nitekim 14..04.2011 tarihinde yayınlanan 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda [...]
Read More
MÜŞTEREK- MÜTESELSİL SORUMLULUK
  Bir borç ilişkisinde tarafların birden fazla kişiden oluşması mümkündür. Taraflar birden fazla alacaklıdan oluşabileceği gibi birden fazla borçludan da oluşabilir veya borç ilişkisinin her iki tarafı da birden fazla [...]
Read More

Uyarı!


Dolandırıcılar tarafından Atalan Hukuk Bürosu adıyla, aranarak para tahsilatı yapılmak istendiği öğrenilmiştir. Büromuz tarafından aranılarak para tahsilatı işlemi yapılmadığını ve arayan bu şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini bilgisini kamuoyunun dikkatlerine önemle sunarız.

This will close in 10 seconds