Kategori: Uncategorized

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMAYAN VE KİRALANANI KULLANAN 3. ŞAHSIN HUKUKİ DURUMU
Kira sözleşmeleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu dördüncü bölümünde 299-378. maddeleri arasında düzenlenmekte olup, 299 maddesinde tanımı şöyle yapılmaktadır: ‘’ Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte [...]
Read More
MÜLKİYET HAKKI BAĞLAMINDA “NEMALANDIRMA” GEREKLİLİĞİ
Anayasa Mahkemesinin 19.10.2023 tarihli ve 2018/17652 başvuru numaralı kararı ile; başvurucu tarafından yatırılan ön alım bedelinin (6 yıllık) yargılama süresi içinde nemalandırılmamış olmasından kaynaklanan, bedeldeki değer kaybının, hak sahibi yönünden mülkiyet [...]
Read More
APARTMAN YÖNETİCİSİNİN TEMSİL YETKİSİ VE YÖNETİMİN BORCUNDAN DOĞAN SORUMLULUK
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 27. maddesinde ana gayrimenkulün kat malikleri kurulunca yönetileceği, 34. maddesinde ise kat maliklerinin, ana gayrimenkul yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç [...]
Read More
ANNE VE BABANIN ÇOCUĞUN GİDERLERİNE KATILMA BORCU VE BU BORÇTAN KAYNAKLI 3. KİŞİLERE KARŞI SÖZLEŞMEDEN…
Ebeveynlik kanun koyucu tarafından her yönü ile ele alınan ve çocuk menfaatinin üstün tutulduğu, beraberinde duygusal sorumluluklar getirdiği kadar maddi yükümlülükler de doğuran bir süreçtir. Hukuken, evlilik birliği içinde olduğu [...]
Read More
KİRA BEDELİNİN ÖDENME YERİNE DAİR HUKUKİ DEĞERLENDİRME
Türk Borçlar Kanunun 299 ve devamı maddelerinde yer alan kira sözleşmesine dair maddelerde kira ilişkilerinde uygulanacak olan hükümlere yer verilmiştir.  Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte [...]
Read More
FAZLA MESAİDEN DOĞAN ALACAK HAKKI VE UYGULANACAK OLAN FAİZ TÜRÜ
İş Kanunu 63. Maddesi ve İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği maddelerinde işçilerin çalışma süreleri belirlenmiştir. Yönetmeliğin 3. Maddesinde, “Çalışma süresi, işçinin çalıştığı işte geçirdiği süre” olarak belirtilirken, Kanunun 63. [...]
Read More
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ VE DENKLEŞTİRME TAZMİNATI
Tek satıcılık sözleşmesi, kanunda bir tanımı yapılmamakla birlikte; sağlayıcı ile tek satıcı arasında kurulan ve sağlayıcının mallarının tamamı veya bir kısmını tekel olarak satmak üzere tek satıcıya haklar verilmesini sağlayan [...]
Read More
MUAYENEHANE (İŞYERİ) AÇMA RUHSATI ALIMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE EMSAL KARARLARLA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Günümüzde sıklıkla karşılaşılan ve idari davalara konu olan bir husus da öğretim görevlilerinin, mesai saatleri dışında kendi muayenehanelerini açabilmek için İl Sağlık Müdürlüklerinden işyeri açma ruhsatı taleplerinin reddedilmesidir. İdarenin gerekçesi [...]
Read More
KİRACININ ‘’BEN OTURACAĞIM’’ GEREKÇESİ İLE TAHLİYE EDİLMESİ
Türk Borçlar Kanunun 347.maddesi gereğince; kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılmış olsa dahi, bu sürenin sona ermesi, kiracının tahliye edilebilmesi için yeterli bir sebep değildir. Kiracı, bu sürenin bitiminde [...]
Read More
MAL REJİMİ TASFİYESİNDE KİŞİSEL MALLARIN GELİRLERİNİN YERİ
Türk Medeni Kanunu, eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanmasını kabul etmiştir. Kanunun 218. Maddesinde; edinilmiş mallara katılma rejiminin, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsadığı ifade edilmiştir. [...]
Read More

Uyarı!


Dolandırıcılar tarafından Atalan Hukuk Bürosu adıyla, aranarak para tahsilatı yapılmak istendiği öğrenilmiştir. Büromuz tarafından aranılarak para tahsilatı işlemi yapılmadığını ve arayan bu şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini bilgisini kamuoyunun dikkatlerine önemle sunarız.

This will close in 10 seconds