Kategori: Uncategorized

TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ VE DENKLEŞTİRME TAZMİNATI
Tek satıcılık sözleşmesi, kanunda bir tanımı yapılmamakla birlikte; sağlayıcı ile tek satıcı arasında kurulan ve sağlayıcının mallarının tamamı veya bir kısmını tekel olarak satmak üzere tek satıcıya haklar verilmesini sağlayan [...]
Read More
MUAYENEHANE (İŞYERİ) AÇMA RUHSATI ALIMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE EMSAL KARARLARLA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Günümüzde sıklıkla karşılaşılan ve idari davalara konu olan bir husus da öğretim görevlilerinin, mesai saatleri dışında kendi muayenehanelerini açabilmek için İl Sağlık Müdürlüklerinden işyeri açma ruhsatı taleplerinin reddedilmesidir. İdarenin gerekçesi [...]
Read More
KİRACININ ‘’BEN OTURACAĞIM’’ GEREKÇESİ İLE TAHLİYE EDİLMESİ
Türk Borçlar Kanunun 347.maddesi gereğince; kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılmış olsa dahi, bu sürenin sona ermesi, kiracının tahliye edilebilmesi için yeterli bir sebep değildir. Kiracı, bu sürenin bitiminde [...]
Read More
MAL REJİMİ TASFİYESİNDE KİŞİSEL MALLARIN GELİRLERİNİN YERİ
Türk Medeni Kanunu, eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanmasını kabul etmiştir. Kanunun 218. Maddesinde; edinilmiş mallara katılma rejiminin, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsadığı ifade edilmiştir. [...]
Read More
ADLİ TATİLDE “SÜRELER” KONUSU
Adli tatil, HMK, CMK ve İYUK kapsamında, her yıl yirmi temmuzda başlayan, otuz bir ağustosta sona eren, mevzuatta sayılmak suretiyle belirlenen yargı işleri haricinde kalan işlerin durduğu ve yargı mensuplarının [...]
Read More
KOMŞULUK HAKLARI ÇERÇEVESİNDE EV VE SÜS HAYVANLARI BAKIMI
Komşuluk veya komşuluk ilişkileri, birbirine bitişik veya yakın yerlerde yaşayan kişilerin arasındaki sosyal ilişkidir. Komşu olmanın doğurduğu birtakım hak ve görevlerin yanı sıra bunların sağlandığı bir ilişkiler düzeni bulunmaktadır. 1Bu hak ve [...]
Read More
BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA MEYDANA GELEN VAKIALAR VE BUNLARIN MEVCUT DAVAYA ETKİLERİ
Evlilik birliğinin anlaşmalı veya çekişmeli olarak sona erdirilmesi boşanma hukuki sonucunu doğurmaktadır. Boşanma davası açarken ilk adım dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasıdır. HMK md. 119/1-e-f-g-ğ bentlerine göre dava dilekçesinde bulunacak hususların; [...]
Read More
MURİS MUVAZAASI İDDİASI VE İSPATI
Uygulamada yaygın olan muris muvazaasının temeli, miras bırakanın ailesinden bazı kişilere terekesinden daha çok mal bırakmak istemesinden veya diğer bir ihtimalde de mirasçılarından mal kaçırmasından kaynaklanmaktadır. Elbette bu kaçırma, açık [...]
Read More
ESKİ “EŞLER ARASI” SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI DAVALAR
Bu yazımızda; bir boşanma davası sonucunda boşanmış veyahut boşanma davası halen devam eden taraflar (eşler) arasında açılması mümkün olan mal rejimi davasından bağımsız bir dava olan Sebepsiz Zenginleşme davasından bahsedeceğiz. [...]
Read More
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ
Kullanım ödüncü ve tüketim ödüncü olmak üzere iki türü vardır. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) 6098 sayılı Borçlar Kanununun 379. cu maddesi, ödünç sözleşmesini, “ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak kullanılmasını ödünç [...]
Read More

Uyarı!


Dolandırıcılar tarafından Atalan Hukuk Bürosu adıyla, aranarak para tahsilatı yapılmak istendiği öğrenilmiştir. Büromuz tarafından aranılarak para tahsilatı işlemi yapılmadığını ve arayan bu şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini bilgisini kamuoyunun dikkatlerine önemle sunarız.

This will close in 10 seconds